תנאי שימוש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

כתוב את הכותרת כאן

מבוא

1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יינתן להם כל משקל בפירושו.

3. מושגים

"החברה" – הפי נמברס בע"מ.

"ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.

"האתר" או "השירות" או "מערכת" או "הפלטפורמה" – קונטרול נמברס מערכת לניהול עסק.

"משתמש" או  "לקוח"– כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או גולש באתר.

4. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים בפלטפורמה.

5. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.

6. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה מתקיימים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים והם באים להוסיף עליהם.

7. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

הסכם

הואיל וחברת הפי נמברס בע"מ מתמחה במתן שירותי ניהול עסק באמצעות האינטרנט.

והואיל והלקוח פנה לחברת הפי נמברס בע"מ המפעילה את אתר קונטרול נמברס, לצורך התקשרות בהסכם לאספקת שירותים הנ"ל.

והואיל והחברה הביעה הסכמתה לספק ללקוח את השירותים כאמור.

 

לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. אתר קונטרול נמברס הינו שירות הטעון הרשמה. תוכל ליהנות מהשירות לאחר סיום הרשמה וקבלת הסכמתך להסכם השירות.

2. השימוש בשירותים כרוך בתשלום דמי מנוי.

3. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים, עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והינך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע את השימוש בשירות. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של קונטרול נמברס.

4. חברת הפי נמברס בע"מ לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של מערכת קונטרול נמברס הנמצאת בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

5. הכניסה לשירות מתבצעת בצורה מאובטחת על ידי סיסמא הנשלחת לנייד או למייל שלך, קונטרול נמברס רשאית לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

הפסקת שירות

1. הפי נמברס בע"מ רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הפי נמברס בע"מ לבטל רישומך למערכת קונטרול נמברס, או לחסום את גישתך אליו, אם התקיימו אחד מהמקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה למערכת מסרת במתכוון פרטים שאין נכונים.

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בקונטרול נמברס או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, עובדים או ספקים של קונטרול נמברס

ג. אם השתמשת במערכת קונטרול נמברס לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או הנחזה כבילתי חוקי על-פי חוקי מדינת ישראל

ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות במסגרת אתר קונטרול נמברס.

ה. אם נתת אפשרות לצד שלישי להשתמש בחשבון שהוקצה לך בלבד.

ו. אם כרטיס האשראי שלך המעודכן במערכת לצורך תשלום עבור אחד מהשירותים נחסם או הוגבל לשימוש בסיבה כלשהי.

ז. אם יש לך חוב כספי לקונטרול נמברס.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את השימוש במערכת באופן מלא או חלקי וזאת במקרה של אי תשלום בעבור השירות כהגדרתו בהסכם זה ו/או במקרה של הפרתו של הסכם זה.

שימוש הוגן

המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות

א. גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

ב. מניפולציה על כתובת URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לך גישה ישירה.

ג. העלאה או העברה של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

ד. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

הינך מצהיר בזה כי כל עסק שייפתח בחשבונך במערכת הינו בבעלותך, או שאתה מועסק בו, והוא רשום כחוק ברשויות המס.

על אף האמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון, אשר משמש עסק מסוים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעל העסק, ולצד ג' אשר פתח את החשבון לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. הפי נמברס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שירות ותמיכה

1. במסגרת מתן שירות תמיכה שוטף ללקוחות קונטרול נמברס ניתן מענה אנושי בטלפון 079-555-1300 בימים א-ה בין השעות 8.00 בבוקר ועד 16.00 אחה"צ. למעט חגים וחופשות.

2. במקרים של תקלה משביתה החברה מתחייבת לשחזור של המערכת למצב הגיבוי האחרון בתוך 72 שעות.

3. הפי נמברס בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה מערכת קונטרול נמברס, מראה, עיצוב, היקפו וזמינות של השירותים, כמו"כ החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הפי נמברס בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית חברת הפי נמברס בע"מ להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הפ נמברס בע"מ תפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק הפי נמברס בע"מ את החומר הכלול במערכת קונטרול נמברס למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

5. התכנים באתר קונטרול נמברס ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפי נמברס בע"מ בגין תכונות יכולות או מגבלות כלשהם.

6. השימוש באתר קונטרול נמברס ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

7. הפי נמברס בע"מ נמברס אינה מתחייבת ששירותי אתר קונטרול נמברס לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי קונטרול נמברס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קונטרול נמברס או אצל מי מספקיה.

פרטיות

1. הפי נמברס בע"מ מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר קונטרול נמברס נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ועל כן יש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות.

2. החברה מתחייבת לשמור את כל המידע המצוי ברשותה והנוגע ללקוח לתקופה שהינה לכל הפחות 7 (שבע) שנים, כפי שנדרש בהוראות ניהול ספרים.

3. החברה לא תהיה אחראית לתוכן המסמכים אשר יופקו ע”י הלקוח ו/או לאמיתות הנתונים המופיעים במסמכים, לרבות תכנים אשר עלולים להטעות את הצרכן.

4. הלקוח והוא בלבד מצהיר כי הוא בעל הזכות הקניינית וכן בעל זכות היוצרים כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח–2007 בכל כיתוב, תמונה, לוגו ופרסום על גבי המסמכים שיופקו ע”י המערכת עבור הלקוח לרבות הצהרת הלקוח כי הוא בעל הזכות בסימן מסחרי כהגדרתו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972.

5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר קונטרול נמברס בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי הלקוח ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של הפי נמברס בע"מ או של צד שלישי, שהרשה להפי נמברס בע"מ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחברת הפי נמברס בע"מ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

6. הפי נמברס בע"מ היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

7. הפי נמברס בע"מ לא תשא בכל אחריות בנוגע להפצת דואר אלקטרוני מסוג “דואר ספאם” בהתאם להגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008.

8. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

9. החברה מתחייבת בזאת להגן על כל החומר המועבר לרשותה על ידי הלקוח באמצעות מאגר מאובטח בהתאם לסטנדרטים המקובלים.

10. החברה מתחייבת בזאת לשמור על פרטיותם של משתמשי המערכת ולא לעשות כל שימוש בנתוני המשתמשים מעבר לדרוש לצורך התקשרות זו.

כללי

בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח כי אין בהתקשרות זו משום מתן בלעדיות ו/או העדפה מכל סוג שהיא ללקוח וכי החברה שומרת על זכותה להתקשרות עם כל גורם אחר לרבות מתחרים של הלקוח ולרבות ספקים ו/או יבואנים מקבילים.

בעבור שירותיה ישלם הלקוח לחברה סכום משתנה בהתאם למוסכם בעת ההתקשרות.

החברה שומרת לעצמה לשנות את המחיר מפעם לפעם, תוך הודעה מראש ללקוח

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

אל תפספסו עדכונים חדשים



אל תפספסו עדכונים חדשים

אחרונים שנצפו בפורטל

למעבר לפורטל הפיננסי >>

רוצה פרטים נוספים
על קונטרול נמברס?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

גלילה לראש העמוד